Sociálna rehabilitácia

Sociálna rehabilitácia je odborná činnosť  na podporu samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti fyzickej osoby rozvojom a nácvikom zručnosti alebo aktivizovaním schopnosti a posilňovanie návykov pri sebaobsluhe, pri úkonoch starostlivosti o domácnosť a pri základných sociálnych aktivitách.
Forma sociálnej rehabilitácie : skupinová a individuálna
Cieľom sociálnej rehabilitácie je rozvoj:
 • Samostatnosti, nezávislosti, sebestačnosti, návykov pri sebaobsluhe (obliekanie, vyzliekanie, umývanie zubov, jedenie a pod.)

 • Základných sociálnych zručnosti prijímateľa sociálnej služby(PSS): vedieť počúvať, vyjadriť svoj názor, vedieť sa rozhodnúť , nadviazať rozhovor, nakupovať, cestovať, zabezpečiť si niektoré potreby samostatne a pod.

 • Komunikačných zručnosti: vytvoriť primeraný očný kontakt, naučiť PSS hovoriť k veci, obsahovo zrozumiteľne, ovládnuť nevhodné prejavy verbálnej a neverbálnej komunikácie

Sociálna terapia
V rámci sociálnej terapie v našom zariadení slúžia prijímateľom sociálnej služby 2 pracovné dielne, v ktorých trávia svoj voľný čas. Prijímatelia sociálnej služby sa venujú výrobe ručne šitých dekoračných predmetov, vyšívaniu, rôznym umeleckým technikám a aj prácam v areály zariadenia. Forma je individuálna  a skupinová.
Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť čítať literatúru podľa vlastného výberu, k dispozícií sú aj rôzne spoločenské hry. Prijímatelia sociálnej služby majú možnosť sa pravidelne zúčastňovať  svätej omše v miestnom kostole.

Všetky aktivity a činnosti sú vykonávane podľa špecifických potrieb prijímateľa sociálnej služby v nadväznosti na individuálny plán prijímateľa sociálnej služby, ktorý je zostavený interdisciplinárnym tímom.  Každý prijímateľ sociálnej služby má prideleného tzv. kľúčového pracovníka – je to zamestnanec ku ktorému prijímateľ sociálnej  služby najviac inklinuje. Individuálne plány sú pravidelne vyhodnocované a aktualizované.
Druhy terapií v našom zariadení:
 • Muzikoterapia
 • Aromaterapia
 • Biblioterapia
 • Arteterapia
 • Bazálna stimulácia
 • Helioterapia
 • Aerobic terapia
 • Činnostná terapia

  Voľné miesta:
  DSS: 0 (v poradovníku: 4)
  ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)