Podmienky prijatia

Postup pri žiadosti o umiestnenie v "BENEFIT", ZSS Ľudovítová:
1. Kontaktovať "BENEFIT", ZSS Ľudovítová (písomne, alebo telefonicky) a informovať sa o možnosti prijatia.

2. Podať „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ (viď. Na stiahnutie) a vyplnený formulár „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ (viď. Na stiahnutie) na Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja.

3. Po posúdení žiadosti a vydaní Rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu môžete podať „Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby“ (viď. Na stiahnutie).do "BENEFIT", ZSS Ľudovítová.

4. „Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu“ a formulár „Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu“ sa podávajú na Odbor sociálnych vecí Nitrianskeho samosprávneho kraja s udaním, že chcete byť umiestnený v "BENEFIT", ZSS Ľudovítová aj s presnou adresou zariadenia.

Adresa:

Úrad Nitrianskeho samosprávneho kraja
Odbor sociálnych vecí
Rázusová 2A
959 01 Nitra 5.

Po podaní žiadosti na UNSK Nitra budete zaradený do poradovníka čakateľov na umiestnenie v "BENEFIT", ZSS Ľudovítová.

    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)