Cenník služieb

Na základe Všeobecného záväzného nariadenia Nitrianskeho samosprávneho kraja č. 5/2019 o zabezpečení poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady za sociálnu službu a iné činnosti, spôsob jej určenia a platenia v zariadeniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Nitrianskeho samosprávneho kraja a o určení finančného príspevku pre neverejných poskytovateľov – tlmočnícka služba je určená v § 6 Výška úhrady za ubytovanie.
 
Ubytovanie:
Denná sadzba úhrady za užívanie 1 m2 podlahovej plochy obytnej miestnosti a príslušenstva obytnej miestnosti je 0,16 € čo sa vydelí počtom osôb, ktoré túto podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú.
 
Úhrada za ubytovanie určená sa zvyšuje na deň na osobu o:
  • 0,50 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užíva jedna osoba,
  • 0,26 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú dve osoby,
  • 0,13 €, ak podlahovú plochu obytnej miestnosti užívajú tri osoby,
ak na jednu osobu pripadá viac ako 8 m² podlahovej plochy obytnej miestnosti.
 
Strava
Stravovanie – racionálna strava:
Stravná jednotka 3,70 € + 6,09 € režijné náklady na prípravu stravy x počet kalendárnych dní v mesiaci
Počet odoberaných jedál: 5 x denne a to: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera
 
Stravovanie – diabetická strava:
Stravná jednotka 4,625 € + 6,09 € režijné náklady na prípravu stravy x počet kalendárnych dní v mesiaci
Počet odoberaných jedál: 6 x denne a to: raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, 2 večera
 
Odborné činnosti
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby stupeň VI = 3,90 € x počet kalendárnych dní v mesiaci
Odkázanosť fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby stupeň V = 3,25 € x počet kalendárnych dní v mesiaci
 
Obslužné činnosti:
Upratovanie: 0,60 € x počet kalendárnych dní v mesiaci
Pranie: 1 € x počet kalendárnych dní v mesiaci
Žehlenie a údržba: 0,60 € x počet kalendárnych dní v mesiaci
Užívanie spoločných priestorov: 0,20 x počet kalendárnych dní v mesiaci
 
Prijímateľ sociálnej služby je povinný platiť úhradu za používanie elektrospotrebičov mesačne vo výške:

Práčka                            2,60 €
Chladnička                      3,90 €
Elektrický/plynový sporák 9,10 €
Elektrická rúra                 3,90 €
Elektrický varič                6,50 €
Klimatizačná jednotka      3,90 €
 
 
Priemerná mesačná úhrada: 499,11    Voľné miesta:
    DSS: 0 (v poradovníku: 4)
    ŠZ:   0 (v poradovníku: 4)