Prístup k informáciám

Prístup k informáciám podľa zákona č 211/2000 Z. z.

„BENEFIT” Zariadenie sociálnych služieb Ľudovítová umožňuje občanom právo žiadať sprístupnenie informácií podľa zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Žiadosť o sprístupnenie informácií možno podať: 

písomne na adresu:
„BENEFIT Zariadenie sociálnych služieb
Ľudovítová č. 17,
951 44 Ľudovítová

telefonicky na:
037/7795115

elektronicky:

emailom na adresu: zssbenefit@ludovitova.onmicrosoft.com

Žiadosť musí obsahovať nasledovné údaje:

 • komu je žiadosť určená,
 • kto ju podáva (fyzická osoba uvedie meno, priezvisko, bydlisko, právnická osoba uvedie obchodné meno a sídlo)
 • akú informáciu si žiada sprístupniť,
 • spôsob, akým sa sprístupnenie informácie žiada,
 • musí byť datovaná a pri písomnej žiadosti podpísaná žiadateľom.
Lehoty na vybavenie žiadosti:

Informácia sa sprístupní najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Lehotu na sprístupnenie informácie možno predĺžiť, najviac však o 8 pracovných dní. 

Opravné prostriedky:

Proti rozhodnutiu povinnej osoby o odmietnutí požadovanej informácie možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutia o žiadosti podľa §17. Odvolanie sa podáva povinnej osobe, ktorá rozhodnutie vydala alebo mala vydať.

Sadzobník spoplatňovaných úkonov a materiálov pri realizácii zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám:

Rozmnožovanie:
 • 1 strana čiernobiela kópia - 0,03 €
Informácia poskytnutá na CD-nosiči:
 • 1 ks CD-nosič a obal - 1,50 €
Informácia poskytnutá emailom:
 • zadarmo
Informácia poskytnutá cez tlačiareň PC:
 • 1 strana A4 čiernobiela kópia - 0,05 €
 • 1 strana A4 farebná kópia - 0,10 €
Odosielanie informácií poštou:
 • podľa cenníka Slovenskej pošty

  Voľné miesta:
  DSS: 0 (v poradovníku: 4)
  ŠZ:   0 (v poradovníku: 3)